Kapat
Menüyü Kapat
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

KVKK Kapsamında Bilgilendirme


07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile ilgili sair mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar ve düzenlemeleri gereğince, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan, merkez adresi Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk. Kuyumcukent Sit. No: 4 M/Z030 Bahçelievler / İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili’nde 793832 sicil numarası ve 0631060010200010 MERSİS numarası ile kayıtlı bir şirket olan AgaDigital Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim ve Şirket’in “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni”ni (“Aydınlatma Metni”) okudum ve anladım.

 

İşburada tanımlı ifadeler, aksi açıkça belirtilmedikçe Aydınlatma Metni’ndeki anlamları haiz olacaktır.

 

KVKK gereğince, Şirket’e doğrudan tarafımca verilen, iletilen ve/veya Şirket’in başka bir yolla edinebileceği, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayan her türlü Kişisel Veri’min, Şirket tarafından KVKK’da ve Aydınlatma Metni’nde tanımlanan kapsamda ve amaçlar uyarınca işlenmesine, Şirket tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, kullanılmasına, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, Kişisel Veriler’imin Şirket’in yasal ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmesi ile hizmetleri ve/veya faaliyetlerini yürütmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına rıza verdiğimi ve muvafakat ettiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızada bulunduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel Veriler’imin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket’in yurtiçinde ve yurt dışında bulunan grup şirketlerine, iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına, Şirket’in birlikte çalıştığı iş ortaklarına (ve bunların hissedarlarına), yurtdışında bulunan harici ortaklarına (yurtdışı sunucular vasıtasıyla yapılan paylaşım ve aktarımlar dahil olmak üzere), Şirket’in çalışanlarına, hissedarlarına, görevlilerine, tedarikçilerine ve hizmet sağlayıcılarına, bunların alt hizmet sağlayıcılarına ve/veya  alt yüklenicilerine, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Şirket’in faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu ve hizmet sunduğu  müşterilere, tedarikçilere, iş ortaklarına,  hukuki danışmanlar, vergi danışmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere danışmanlık aldığı üçüncü kişiler ve şirket yetkililerine aktarılabileceği konusunda ayrıca bilgilendirildiğimi ve bu hususta da açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

KVKK kapsamında Şirket’in elde ettiği Kişisel Veriler’imin, Şirket’e tarafımca yapılan beyana uygun, doğru ve eksiksiz bilgilerim olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

KVKK’da tanımlanan ilgili Kişisel Veriler’imin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve bu duruma açık rıza verdiğimi, muvafakat ettiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızada bulunduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Tarafımca verilmiş işbu açık rızanın KVKK ve ilgili sair mevzuatta izin verilen durumlar haricinde geri alınamaz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

KVKK kapsamında belirtilmiş olan haklarım saklıdır.